ÕpilasesindusPalju, palju õnne Sanne! Oled igati tunnustust väärt!

Õpilasesindus korraldas 1.advendi jõulutervituse 2.dets. 2019

Ees või möödas?
/Jaana Laurend/

valge lumi väljadel
lapsed kelgumägedel
jõulud kõigil südames
küünlad laual säramas
piparkoogid ahjudes
kõik on alles söömata

kindad käes
mütsid peas
lumememmed nende seas
päkapikud akna taga
sussid aknalaua peal

jõuluvana kuuse ees
jõuluroog on ammu sees
advendid läbi
kõik veel ees
külmund ammu kuusekäbi
selleks korraks jõulud läbi

Luuletust luges kogu ÕE: Grete, Marten, Mia, Marju, Sanne, Kaspar-Huko, Merliis, Liisbeth, Sofia, Ida Leen, Anni Mai, Miia Marta, Emily, Laura Maria, Hendrik, Jaana.


Õpilasesinduse koosolekud toimuvad esmaspäeviti peale (3.)/ 5.tundi!


ÕPILASESINDUS 2019/20 õa.
IV kl: Mia Marta Kosemets, Anni Mai Katvel
V kl: Merliis Veersalu, Kaspar-Huko Jurjev
VI kl: Emily Laurend, Laura Maria Rohi
VII kl: Sofia Rutiku, Ida Leen Katvel
VIII kl: Grete Tuur, Marten Sestverk, Liisbeth Mooser
IX kl: Jaana Laurend - protokollija ja asepresident, Sanne Säär - president, Hendrik Allik, Mia Sirila, Marju Masing


ÕPILASESINDUS 2018/19 õa.
VII kl: Liisbeth Mooser, Grete Tuur, Marten Sestverk, Tanel Viks;
VIII kl: Jaana Laurend, Sanne Säär, Kert Kompa, Hendrik Allik;
IX kl: Kerttu Saagpakk - president, Carol Laurend, Catlyn Rebas, Uku-Kristjan Sass - asepresident.


ÕPILASESINDUS 2017/18 õa.

VII kl: Jaana Laurend, Sanne Säär, Kert Kompa, Hendrik Allik;
VIII kl: Kerttu Saagpakk, Carol Laurend, Catlyn Rebas, Uku-Kristjan Sass;
IX kl: Kertu Nurmela - president, Sven Kadaste.
           (I poolaastal 9.klassist: Heliise Karjatse, Johanna Mäemurd, Armin Moks).ÕPILASESINDUS 2016/17 õa.

VII kl: Kerttu Saagpakk, Carol Laurend, Catlyn Rebas, Uku-Kristjan Sass
VIII kl: Heliise Karjatse, Kertu Nurmela, Johanna Mäemurd, Armin Moks
IX kl: Carmen Laurend - president, Andreas Jurjev


ÕPILASESINDUS 2015/16 õa.

VII kl: Heliise Karjatse, Kertu Nurmela, Marko Parmas
VIII kl: Karmen Kasemets, Carmen Laurend - ÕE esindaja kooli hoolekogus
IX kl: Ingrit Oad, Siim Maran, Gätriin Hobta - president


ÕPILASESINDUS 2014/15 õa.

VIII klass: Gätriin Hobta, Ingrit Oad, Robi Varul, Siim Maran
IX klass: Alice Nurmela, Merily Mikiver, Johanna Lisette Viskar, Artur Treiberg - president

(Foto lõpuaktuselt 14.juuni 2015.)

ÕPILASESINDUS 2013/14 õa.
IX klass: Henri Valdson, Raul Hannus
XII klass: Piia Sandra Sandrak, Meelika Riiberg


ÕE LIIKMED 2012/13 õa.
VIII klass: Henri Valdson, Raul Hannus
IX klass: Rauno Rand, Uku Varul
X klass: Lydia Laisaar, Vivianne Tarkiainen
XI klass: Piia Sandra Sandrak, Meelika Riiberg
XII klass: Triin Rand

ÕE LIIKMED 2011/12 õa.
VIII klass: Rauno Rand  Uku Varul
IX klass:  Lydia Laisaar Vivianne Tarkiainen
X klass: Meelika Riiberg Piia Sandra Sandrak Indrek Põldver
XI klass: Triin Rand
XII klass:Katerina Śevtśuk

ÕE LIIKMED 2010/11 õa:
VIII klass: 1. Vivianne Tarkiainen 2. Riho Gunnar Tähemaa
IX klass:1. Piia Sandra Sandrak 2. Meelika Riiberg
X klass:1. Triin Rand 2. Teijo Idavain
XI klass:1. Katerina Śevtśuk 2. Sander Eerik Sandrak
XII klass:1. Kaili Kena 2. Paula Salme Sandrak 3. Jaak Laanpere

ÕE LIIKMED 2009/2010
XII klass: Mattias Varul, Riin Riiberg, Anne-Lii Idavin, Karl-Eerik Jäetma, Kulla-Karin Laurend
XI klass: Jaak Laanpere, Kaili Kena, Karl-Sander Kelder, Paula Salme Sandrak
X klasss: Sander Eerik Sandrak, Sander Valdma, Katerina Śevtśuk
IX klass: Triin Rand, Kea Ruus
VIII klass: Piia Sandra Sandrak, Heiki Valdson

ÕE LIIKMED 2008/2009
VIII klass: Triin Rand
IX klass: Katerina Śevtśuk, Rene Andla, Sender Eerik Sandrak
X klass: Paula Salme Sandrak, Kaili Kena, Merilin Uusmaa, Jaak Laanpere
XI klass: Kulla-Karin Laurend, Karl-Eerik Jäetma, Anne-Lii Idavain, Riin Riiberg, Mattias Varul
XII klass: Liivia Valk, Liina Laanpere, Priidu Veersalu

ÕE LIIKMED 2006/2007
X klass: Liina Laanpere, Priidu Veersalu, Aleksei Beljakov, Liivia Valk
XI klass:Ken Liivik, Sirli Link
XII klass: Kadi Ilings

ÕE LIIKMED 2004/2005
VIII klass: Tiina, Liivia, Priidu, Aleksei
IX klass: Anna, Anni, Triin
X klass: Enar
XI klass: Rutt, Salme, Pirge
XII klass: Liina, Maria, Maire

ÕE LIIKMED 2003/2004
V klass: Jaak, Maarika, Jaanika
VI klass: Marje, Kadri, Ardi
VII klass: Tiina, Liina, Priidu
VIII klass: Anni, Anna, Elisa
IX klass: Teddi, Enar, Argo
X klass: Jaanika, Arvo
XI klass: Maria, Liina
XII klass: Inga, Liis, Marko

ÕE LIKMED 2002/2003
V klass: Marje, Kadri, Ardi
VI klass: Tiina, Liina, Priidu
VII klass: Elisa, Kaspar, Ats
VIII klass: Teddi, Enar, Argo
IX klass: Jaanika, Silja, Arvo
X klass: Maria, Liina, Indrek
XI klass: Inga, Liis, Marko
XII klass: Merlin, Kaisa, Janno

ÕE LIIKMED 2001/2002
V klass: Tiina, Ann-Mari
VI klass: Elisa, Kaspar, Triin
VII klass: Teddi, Enar, Siim
VII klass: Jaanika, Silja, Salme
IX klass: Maria, Liina
XI klass: Merlin, Kaisa
XII klass: Kaidi, Kairit, KadriKOLGA KOOLI ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED
1. Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, mille valivad 7. kuni 9.klasside õpilased.
2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

II. EESMÄRGID
Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
1) Tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2) Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
3) Järgida ja edendada kooli traditsioone;
4) Kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
5) Aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
6) Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

III. ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Oma eesmärkide saavutamiseks on õpilasesindusel õigused ja neist tulenevalt kohustused:
1) Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
2) Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
3) Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
4) Kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna, õppenõukogu ja hoolekogu ees, samuti väljaspool kooli;
5) Läbi viia küsitlusi kooli õpilaste seas ja analüüsida saadud tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
6) Algatada korjandusi oma tegevuse arendamiseks;
7) Algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul;
8) Luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
9) Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides;
10) Nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu kõigis koolielu puuduvates küsimustes;
11) Õpilasesindus järgib kooli põhimäärust ja kodukorda, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse omavahelistest kokkulepetest;
12) Õpilasesindus järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.

IV. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE
Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus:
1) Põhimääruse võtab vastu õpilasesinduse koosolek lihthäälteenamusega;
2) Põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist kooli direktsiooni poolt.
Õpilasesinduse otsustusvormiks on koosolek:
1) Õpilasesinduse koosolekud on kinnised v.a. erandjuhtudel.
2) Õpilasesindus tuleb kokku regulaarselt kord nädalas.
3) Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 2/3 õpilasesinduse liikmetest.
4) Õpilasesinduse erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 õpilasesinduse liikmetest, kooli juhtkond või kui tekkinud probleem vajab kohest lahendamist.
Õpilasesinduse pädevuses on:
1) Ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
2) Põhimääruse muutmine;
3) Teiste õpilasesinduste, linna- või üleriigiliste omavalitsusstruktuuridega ühinemise otsustamine;
4) Liikme vabastamine õpilasesinduse tööst.
Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. isikuvalimised või kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohal olevatest liikmetest.
Õpilasesinduse ja presidendi (asepresidendi) tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad klasse õpilasesinduse liikmed.
Õpilasesinduse protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil klasside volitatud esindajatel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, juhtkonnale, õpetajatele jne.
Õpilasesindusest liikme vabastamise kohta võib põhjendatud ettepaneku teha teine õpilasesinduse liige kui
-          liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
-          liikme tegevus ei vasta õpilasesinduse põhimäärusele;
-          liige ei täida talle määratud ülesandeid.

V. PRESIDENT
President valitakse demokraatliku hääletamise teel üheks õppeaastaks, s.o. septembrist juunini.
President osaleb kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga ning õpilasesinduse volitusi arvestades.
Kui president mingil põhjusel ei saa täita talle antud ülesandeid, teeb seda asepresident.

VI. TEGEVUSE LÕPETAMINE
Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine otsus tehakse samas korras kui asutamisotsus. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks koos vastava põhjendusega teeb president või asepresident või 2/3 õpilasesinduse liikmetest või kooli juhtkond.


Õpilasesinduse põhimäärus on vastu võetud 5.okt.2001.
Muudatusettepanekud vastu võetud oktoober 2006.
Muudatusettepanekud vastu võetud oktoober 2011.
Muudatusettepanekud vastu võetud oktoober 2014.